Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Two friends are having a chat in a bar.

Chris: Hey can I borrow a ten?

Kristen: sure.

Christen: Thank you.

Kris: Anytime.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét