Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

What happened in Hong Kong this week?

According to Beijing, it's as calm as a June Summer's day in Tiananmen Square.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét