Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

A man walks into a bar

And loses the limbo contest as a result.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét