Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

What do you call an elephant that doesn't matter?

Steve. Just because he's irrelephant doesn't mean we don't use his name.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét