Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

What do you call a deaf gynecologist?

A lip reader.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét