Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

One time Chuck Norris threw a grenade and killed 47 people

Then the grenade exploded

0 nhận xét:

Đăng nhận xét