Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

What did the O say to the Q?

"For God's sake, put on some pants!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét