Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Give a man a gun and he'll rob a bank,

Give a man a bank and he'll rob the world.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét