Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

What do you call it when two flowers have a child?

Plant parenthood.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét