Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

What's the proper name for a gay couch?

A homosectional.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét