Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

What has 4 wheels and flies?

A garbage truck

0 nhận xét:

Đăng nhận xét