Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

What do you call a dog that can do magic?

A Labracadabrador

0 nhận xét:

Đăng nhận xét