Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

I was going to do a joke about time travel…

…but nobody liked it.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét