Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

A man is walking through a graveyard when he sees another man squatting next to a grave. "Morning!" he calls out.

"No, just having a shit!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét