Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Saw a falcon eating avocado toast.

Guess it's a millennial falcon.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét