Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

I don't always tell dad jokes

But when I do, he laughs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét