Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Apparently you can’t use “beefstew” as a password.

It’s not stroganoff.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét