Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

I received a call from the school telling me my son is constantly lying.

I said "Tell him he's a good liar. I don't have a son."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét