Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

"The bond's Name. James Name"

Pleased to... what?

"Bond Name's the james"

Are you alright?

"Bames Nond's having a stronk, call a Bondulance"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét