Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Non-alcoholic beer is a lot like going down on your sister...

it tastes the same, but it's just not right.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét