Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

I went to the dentist today

Dentist: Open up please

Me: Sometimes I get sad.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét