Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

What do you call a cheap circumcision?

A rip-off.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét