Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

What's the difference between me and Jimmy Fallon?

I can get through a Jimmy Fallon sketch without laughing.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét