Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Why doesn't Jesus trust mankind?

He's afraid he'll get double crossed

0 nhận xét:

Đăng nhận xét