Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Doctor prescribed me LSD for my constipation

Thought it was a strange until on the way home i saw a dragon and shit myself

0 nhận xét:

Đăng nhận xét