Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

What does a clock do when its hungry?

It goes back 4 seconds.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét