Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

An Englishman, a Scotsman and a Northern Irishman walk into a bar

The Englishman wants to leave, so they all have to.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét