Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Donald Trump is introducing a 30% tax on shredded cheese.

It's part of his plan to Make America Grate Again.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét