Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

My boss: “You’re fired.”

Me: turns in gun and badge

My boss: “You’re a waiter where did you get those”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét