Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

What's it called when a King and Queen have no children?

A receding heir line...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét