Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Why do cows have hooves instead of feet?

Because they lactose.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét