Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

9/10 redditors are fucking morons

I'm glad to be the 1%

0 nhận xét:

Đăng nhận xét