Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Why do social justice warriors hate dentists?

Because they make teeth straight and white.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét