Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Yesterday I froze myself to -273.15°

And you know what?

I was 0K :)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét