Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Nobody ever asks how Coca-Cola is doing...

It's always, "Is Pepsi okay?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét