Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Bullets are so weird

They only do their job AFTER they’re fired

0 nhận xét:

Đăng nhận xét