Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

What do you call a Soviet Sniper?

A Marxman

0 nhận xét:

Đăng nhận xét