Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

A blind woman tells her boyfriend that she’s seeing someone.

It’s either really terrible news or really great news.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét