Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

My boss fired me for making too many Asian jokes.

It was the end of my Korea.

I'm still China find another job.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét