Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

If you vaccinate your children, you're stupid.

Let a doctor do it, hes a professional.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét