Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Why do T-Rex’s only sell handguns?

Because they’re small arms dealers

0 nhận xét:

Đăng nhận xét