Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Don’t judge a book by its cover. Why?

My maths textbook had a picture of someone having fun on the front.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét