Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Cowboys don’t roll joints.

They tumble weed.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét