Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

I was in a nightclub grinding on a girl.

When someone said, "What the fuck are you doing with that skateboard?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét