Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

So a priest, a pedophile and rapist walk into a bar

...he orders a drink

0 nhận xét:

Đăng nhận xét