Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

I married a European chess master.

He's my Czech mate.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét