Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

An english boat is sinking near the German coast

The english operator contacts the German control. "This is UK120, We are sinking, I repeat, We are sinking".

The germans respond: "What are you sinking about?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét