Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

The widow ask the doctor "Why did my husband die?"

Doctor responds: "Heavy drug use, ma'am"

Widow: "But doctor, my husband didn't use drugs!"

Doctor: "I know, but I did"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét