Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

What's the difference between John Wayne and Jack Daniels?

Jack Daniels is still killing Indians.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét