Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Little boy has diarrhea and tells his mom he needs viagra

Mom replies " What the hell for?" Boy replies "Isn't that what you give dad when his shit doesn't get hard?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét